Plasti Dip Gallon High Gloss Topcoat

86,78

Plasti Dip Gallon High Gloss Topcoat 3,78L

Direct uit voorraad leverbaar

Kan gespoten worden over een Matte Plasti Dip basis of kan worden gemengd met een Matte Plasti Dip kleur voor een satijnafwerking (aanrader!).

 


     PlastiDip 1 Gallon High Gloss Top Coat

GEVAAR    H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp – H315-Veroorzaakt huidirritatie – H332-Schadelijk bij inademing – H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken – H361-Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (bij contact met de huid, bij inademing, bij inslikken) – H373-Kan schade aan organen (hersenen, centraal zenuwstelsel) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (bij contact met de huid, bij inademing, bij inslikken).

P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen – P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken – P260-Nevel, Damp niet inademen – P264-Na het werken met dit product handen grondig wassen – P280-Beschermende kleding, Beschermende handschoenen, Oogbescherming, adembescherming dragen – P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

16 op voorraad (kan nabesteld worden)