Plasti Dip Gallon Mat Black Cherry

  85,00

  Plasti Dip Gallon Mat Black Cherry

  Spuiten: 1 op 1 verdunnen met PD THINNER

       PlastiDip 1 Gallon/5 Gallons UVX

  GEVAAR    H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp – H315-Veroorzaakt huidirritatie – H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken – H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden – P102-Buiten het bereik van kinderen houden – P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken – P241-Explosieveilige elektrische, verlichtings-, ventilatie- apparatuur gebruiken – P261-Inademing van Nevel, Spuitnevel, Damp vermijden – P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken – P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen – P501-Inhoud en verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

  17 op voorraad (kan nabesteld worden)

  Artikelnummer: PDGBCH Categorie:
  Plasti Dip Gallon Mat Black Cherry

  17 op voorraad (kan nabesteld worden)