Gevarenduiding
PlastiDip Spray (Alle kleuren)GEVAAR H222-Zeer licht ontvlambare aerosol – H229-Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting – H315-Veroorzaakt huidirritatie – H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken – H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.P102-Buiten het bereik van kinderen houden – P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken – P211-Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten – P251-Ook na gebruik niet doorboren of verbranden – P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken – P273-Voorkom lozing in het milieu – P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen – P410+P412-Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.

SDS PLASTI DIP SPRAY (ALLE KLEUREN)